Trang chủ

Thánh Kinh Báo

Đức Chúa Trời hình thành Hội Thánh Ngài tại Việt Nam từ năm 1911. Bởi ơn Chúa, hai mươi năm sau, năm 1931, số “Thánh Kinh Báo” đầu tiên ra đời. Tờ báo đầu năm 1967 mang số 339 được đổi tên thành “Thánh Kinh Nguyệt San”. Và tờ báo cuối cùng mang số 424 xuất bản ngày 15.4.1975. Do tầm quan trọng đối với lịch sử của Hội Thánh Chúa tại Việt Nam và do tác dụng dưỡng linh lớn lao của báo, toàn bộ các số báo được số hóa vừa để làm tài liệu tham khảo, vừa để các thế hệ mai sau có cớ mà tạ ơn Chúa đã nuôi dưỡng, chăn dắt Hội Thánh. Tuy nhiên, vẫn còn thiếu mất một số tờ cũng như một số trang quá cũ không đọc được, ban biên tập sẽ tiếp tục sưu tầm và bổ sung. Xin dâng toàn bộ công trình này lên Chúa như một lời tạ ơn vì Ngài đã ban phước lớn cho Hội Thánh tại Việt Nam