Tìm trong cho của các từ  

 

Giới thiệu về bộ sưu tập

Thánh Kinh Báo

Tìm kiếm thông tin trong bộ sưu tập Bible Magazine như thế nào

Có 4 cách để tìm kiếm thông tin trong bộ sưu tập này:

  • Tìm kiếm các từ liên quan xuất hiện trong đoạn văn bằng cách nhấn vào nút Tìm kiếm
  • Tìm tài liệu theo Ngày bằng cách nhấn vào nút Ngày
  • Tìm tài liệu theo Chủ đề bằng cách nhấn vào nút Đề mục
  • Tìm tài liệu theo Tác giả bằng cách nhấn vào nút Tác giả