Thuộc tính trình bày

Ngôn ngữ hiển thị:
Mã hóa dạng:
Định dạng giao diện:
 

Thuộc tính tìm kiếm

Cách truy vấn: Truy vấn đơn giản
Truy vấn nâng cao (cho phép thực hiện câu truy vấn bằng các toán tử liên kết kiểu logic &, |, !)
Kiểu truy vấn: Hộp truy vấn
with fields
Tìm kiếm trước đó: Không hiển thị chức năng tìm kiếm trước đó
Hiển thị mẫu tin tìm kiếm trước đó
Kết quả trả về tối đa dòng với dòng trên một trang.